Filters ˆ

Kosovo 1968 Demonstrations

Fotoja ilustron demonstratat studentore në Prishtinë, 27 nëntor 1968. Ajo u publikua në artikullin e Sheratin Berisha të botuar për 43 vjetorin e demonstratave të vitit 1968 në vitin 2011. Artikulli titullohet 'Roli Historik i Demonstrataeve të vitit 1968'.
The picture illustrates the student demonstrations in Prishtina, November 27, 1968. It appearded in Sheratin Berisha's article published for 43rd anniversary of the 1968 demonstrations in 2011. The article is entitled 'The Historical Role of Demonstrations of 1968'.
 Archive of Kosovo

Location

Languages

 • Albanian
 • Serbian

Provenance and cultural activities

Description of content

Content

 • grey literature (regular archival documents such as brochures, bulletins, leaflets, reports, intelligence files, records, working papers, meeting minutes): 10-99
 • publications (books, newspapers, articles, press clippings): 10-99

Operator(s)

Geographical scope of recent operation

 • regional

Date of founding

 • 1988

Place of founding

Important events in the history of the collection

Access type

 • visits by appointments

Publications


 • Ceku Ethem (2009) Demostratat e vitit 1968 në Arkivin e Kosovës [Ceku Ethem (2009) Demonstrations of 1968 at the Archive of Kosovo], published by Brezi '81, 'Dugagjini' Pejë

  Berisha Sheradin (2008) Demostratat shqiptare të vitit 1968 në Kosovë [Berisha Sheradin (2008) Albanian Demonstrations of 1968 in Kosovo], published at: http://www.pashtriku.org/index.php?kat=60&shkrimi=5913 

Author(s) of this page

 • Hetemi, Atdhe

References

Panxha, Ruxhdi, interview by Hetemi, Atdhe, November 29, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Last edited on: 2020-02-26 13:43:57